Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego (do 31.12.2022)

 1. Postanowienia wstępne

 1. Administratorem Serwisu Internetowego działającego pod adresem: www.winnicalidla.pl jest Delta Marketing Services sp. z o.o. (dalej: Administrator) z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: [email protected], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694507, NIP: 7811952732, REGON: 368248373, kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości opłacony.

 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług określonych w pkt III.1 Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym bezwzględnie wiążącym i semiimperatywnym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

 4. Korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług wskazanych w pkt III.1 Regulaminu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  1. zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.
 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

 6. Użytkownika Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Serwisu Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa.

 1. Słownik pojęć

 1. Administrator – podmiot wskazany w pkt I.1 Regulaminu.

 2. Biuro Obsługi Klienta – komórka odpowiedzialna za udzielanie informacji i pomoc Użytkownikom Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, z którą można się kontaktować pod numerem telefonu: 61 862 22 11, adresem mailowym: [email protected], lub listownie: Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 3. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Konto - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

 7. Login - adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Serwisu i mu przypisany, w połączeniu z hasłem umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 8. Małoletni – osoba, która w świetle obowiązujących przepisów prawa nie osiągnęła pełnoletniości.

 9. Newsletter - informacja w formie wiadomości e-mail, zawierająca bieżącą podaną przez Administratora informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

 10. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w Serwisie, szczegółowo określający informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.

 11. Produkt – dostępny do zakupu bezpośrednio w Sklepie towar (wyrób, artykuł) prezentowany w treści Serwisu, w tym w szczególności towar stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

 12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

 13. Rezerwacja – usługa polegająca na zapewnieniu dostępności Produktów w Sklepie Sprzedawcy, wykonywana przez Administratora po dokonaniu przez Użytkownika stosownych czynności w Systemie rezerwacji.

 14. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.winnicalidla.pl, administrowany przez Administratora.

 15. Sklep – punkt sprzedaży detalicznej Produktów, należący do Sprzedawcy, wymieniony na liście sklepów zamieszczonej w Serwisie w ramach formularza pozwalającego zarezerwować wybrane przez Użytkownika Produkty.

 16. Sprzedawca - Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597711, NIP: 781-18-97-358, REGON: 302821772.

 17. System rezerwacji – system dostępny w Serwisie, umożliwiający dokonanie Rezerwacji Produktu w sposób określony w punkcie V niniejszego Regulaminu.

 18. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.

 19. Umowa o świadczenie usług – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie przez Administratora drogą elektroniczną usług określonych w pkt III.1 Regulaminu.

 20. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Sprzedawcę i kupującego (Użytkownika lub osobę, o której mowa w pkt V.15 zd. 2 Regulaminu) w Sklepie, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność Produktu i wydać mu Produkt, a kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę.

 21. Usługa Newsletter - usługa polegająca na wysyłaniu przez Administratora w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej Newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 22. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika - prowadzony dla Użytkownika przez Administratora pod unikalnym Loginem i Hasłem zbiór zasobów określonych w pkt II.6 Regulaminu.

 23. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom usługi:

  1. prowadzenia Konta Użytkownika;

  2. Rezerwacji Produktów dostępnych do sprzedaży w Sklepach;

  3. Newsletter.

 2. W Serwisie nie jest możliwe dokonanie zakupu Produktów.

 3. Treści prezentowane w Serwisie, w szczególności informacje o Produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży Produktów.

 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie nabywa Produktów ani nie składa oferty ich nabycia.

 5. Sprzedaż Produktów prowadzona jest wyłącznie przez Sprzedawcę w poszczególnych Sklepach.

 6. Ceny Produktów, przedstawione w ramach Serwisu, są ustalane autonomicznie przez Sprzedawcę, a Administrator Serwisu nie ma na nie wpływu.

 7. Korzystanie z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie jest dla Użytkowników nieodpłatne.

 8. Z usługi Rezerwacji oraz z usługi prowadzenia Konta Użytkownika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, mogą korzystać jedynie zarejestrowani i pełnoletni Użytkownicy.

 9. Zarejestrować się do Serwisu mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, iż są pełnoletnie, zapoznały się z treścią regulaminu strony internetowej i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły wolę zapoznania się z treścią Serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz innych Produktów.

 10. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.

 11. W ramach procedury rejestracji Użytkownik:

  1. podaje:
   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu komórkowego;
   • datę urodzenia;
   • adres e-mail;
  2. ustala swoje Hasło do Konta.
 12. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w pkt VIII Regulaminu.

 13. Po ukończeniu procedury rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres email wiadomość mailową od Administratora, zawierającą w treści link pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Serwisu za pomocą Loginu i Hasła i stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.

 14. Podczas procedury rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia rejestracji do Serwisu.

 15. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Serwisu osobom nieuprawnionym, w szczególności osobom małoletnim. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym w rozumieniu Regulaminu ponosi Użytkownik.

 16. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.

 17. Administrator będzie przekazywał Użytkownikowi informacje związane ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług wskazanych w pkt III. 1 Regulaminu, w formie elektronicznej (mailowej), chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Użytkownik i Administrator uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika (zdefiniowana w pkt II.22 Regulaminu, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego ukończyć Rejestrację do Serwisu (pkt III.10 Regulaminu) – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zarejestruj się”.

 2. Umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownika zawierane są na czas nieoznaczony.

 3. Potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika doręczane jest Użytkownikowi w sposób wskazany w pkt III.13 Regulaminu.

 4. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie. Wypowiedzenie nie ma wpływu na byt umów o świadczenie usługi Rezerwacji Produktów, zawartych przez Użytkownika przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Administratorowi.

 5. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora.

 1. Usługa Rezerwacji

 1. Umowa o świadczenie usługi Rezerwacji (zdefiniowana w pkt II.13 Regulaminu), zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego zarezerwować wybrane Produkty – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Wybieram”.

 2. Poprzez świadczenie usługi Rezerwacji Administrator zobowiązuje się wyłącznie do zapewnienia dostępności określonych przez Użytkownika Produktów w wybranym przez Użytkownika Sklepie Sprzedawcy przez okres, o którym mowa w ust. 10 poniżej. Sprzedaży zarezerwowanego Produktu za okazaniem numeru rezerwacji dokonuje Sprzedawca w Sklepie. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu następuje w Sklepie przy jednoczesnej obecności stron Umowy sprzedaży. Zapłata ceny za Produkty oraz ich wydanie następuje w Sklepie przy zawieraniu Umowy sprzedaży, przy czym jeżeli Produkt stanowi napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893), osoba okazująca numer rezerwacji nie może dokonywać zakupu zarezerwowanych wcześniej Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży, w szczególności przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży lub zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wydawane na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 3. Do korzystania z usługi Rezerwacji świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, każdorazowo niezbędne jest zalogowanie się Użytkownika na jego Konto. Logowanie następuje poprzez podanie w odpowiednich polach Loginu i Hasła przypisanych do danego Użytkownika.

 4. Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Produkt dostępny w Serwisie, wskazując konkretny Sklep, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie, w tym wskazując ilość Produktów.

 5. Przed zatwierdzeniem danych wskazanych powyżej w pkt V.4 Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez Administratora usługi Rezerwacji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie na odległość usługi Rezerwacji, przy czym jednocześnie Użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). Usługę Rezerwacji poczytuje się za w pełni wykonaną w momencie wysłania Użytkownikowi wiadomości SMS, zawierającej numer rezerwacji, informującej o zapewnieniu dostępności wybranych przez Użytkownika Produktów w określonym Sklepie (ust. 12 poniżej).

 6. Usługa Rezerwacji świadczona jest w przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli zapewnienia dostępności co najmniej 1 sztuki (opakowania jednostkowego) Produktu.

 7. Usługa Rezerwacji świadczona jest w przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli zapewnienia dostępności maksymalnie 63 sztuk (opakowań jednostkowych) Produktów (takich samych lub różnych) albo Produktu/Produktów, których łączna wartość obliczona na podstawie Cen prezentowanych w Serwisie wynosi maksymalnie 5000 zł.
 8. Użytkownik może dokonać maksymalnie trzech Rezerwacji, w ramach których może wyrazić wolę zapewnienia dostępności łącznie maksymalnie 189 sztuk (opakowań jednostkowych) Produktów (takich samych lub różnych) albo Produktu/Produktów, których łączna wartość obliczona na podstawie Cen prezentowanych w Serwisie wynosi maksymalnie 15000 zł. Zawarcie przez tego samego Użytkownika kolejnej umowy o świadczenie usługi Rezerwacji możliwe jest:

  1. dopiero wówczas, gdy Produkty zarezerwowane w ramach umowy zawartej najwcześniej spośród trzech ostatnio zawartych  umów o świadczenie usługi Rezerwacji zostaną w okresie zapewniania ich dostępności nabyte przez Użytkownika w Sklepie w wyniku zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą albo

  2. w przypadkach wskazanych w pkt V.14 lit. a) – c) - dopiero po upływie okresu wskazanego w tychże postanowieniach.

  3. W przypadku nabycia przez Użytkownika w Sklepie w ramach Umowy Sprzedaży tylko części Produktów, których dostępność została zapewniona, zastosowanie znajduje pkt V.8 lit. b) Regulaminu, chyba że nabyto tylko część zarezerwowanych Produktów ze względu na okoliczności, leżące po stronie Sprzedawcy lub Administratora.

 9. Limity dotyczące usługi Rezerwacji, określone w ust. 6, 7 i 8 powyżej, mogą zostać zmienione lub zniesione przez Administratora na wniosek Użytkownika, który zawarł ze Sprzedawcą w Sklepie Umowy Sprzedaży, których przedmiotem były Produkty zarezerwowane z wykorzystaniem Systemu rezerwacji w ramach wykonania trzech kolejnych usług Rezerwacji dla danego Użytkownika. Wniosek o zniesienie limitów należy kierować do Biura Obsługi Klienta.

 10. W ramach usługi Rezerwacji Administrator zapewnia dostępność określonych przez Użytkownika Produktów w wybranym przez Użytkownika Sklepie w okresie 7 dni liczonych od dnia, w którym wysłano do Użytkownika wiadomość SMS, o której mowa w pkt V.12 poniżej.

 11. Po zatwierdzeniu formularza rezerwacyjnego, o którym mowa w pkt V.1 Regulaminu, Administrator wysyła Użytkownikowi na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego wiadomość SMS zawierającą kod; kod ten należy wpisać na podstronie, która ukaże się po zatwierdzeniu formularza rezerwacyjnego, o którym mowa w pkt V.1 Regulaminu. Po wpisaniu prawidłowego kodu i zatwierdzeniu go Administrator wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail, będącą potwierdzeniem wpływu Rezerwacji do Administratora i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usługi Rezerwacji.

 12. Gdy Administrator wykona usługę Rezerwacji Produktu, jednak nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia zaakceptowania przez Użytkownika formularza Rezerwacji, o którym mowa w pkt V.1 Regulaminu, Administrator wysyła Użytkownikowi wiadomość SMS zawierającą numer rezerwacji, który Użytkownik, w celu dokonania zakupu zarezerwowanego Produktu, zobowiązany jest podać Sprzedawcy we wskazanym przez siebie w formularzu Rezerwacji Sklepie.

 13. Użytkownik może anulować swoją Rezerwację do momentu wydania z magazynu centralnego Sprzedawcy wybranego przez Użytkownika Produktu kurierowi, który dostarczy Produkt do wybranego Sklepu, w którym ma być zapewniona dostępność Produktu (tj. do momentu, w którym w zakładce Konta Użytkownika dotyczącej dokonywanych dla Użytkownika Rezerwacji widnieje przycisk oznaczony napisem "Rezygnuję"), poprzez wciśnięcie przycisku "Rezygnuję" w zakładce Konta Użytkownika dotyczącej dokonywanych dla Użytkownika Rezerwacji. Anulowanie Rezerwacji w sposób wskazany powyżej nie stanowi realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, określonego w pkt VII Regulaminu, lecz jest dodatkowym uprawnieniem przysługującym Użytkownikowi i nie uchybia wskazanemu powyżej prawu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 14. W okresie zapewnienia dostępności zarezerwowanego Produktu (7 dni) Administrator wyśle Użytkownikowi w formie wiadomości SMS co najmniej jedno przypomnienie o dokonanej usłudze Rezerwacji i pozostałym jeszcze czasie zapewniania dostępności Produktów w Sklepie, w każdym jednak przypadku wysłanie przypomnienia nastąpi na 24h przed upływem wskazanego powyżej 7-dniowego terminu, o ile do tego czasu Użytkownik nie nabędzie zarezerwowanych Produktów w Sklepie z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży. Po upływie terminu zapewnienia dostępności Produktów Administrator nie gwarantuje dostępności Produktów w wybranym Sklepie. Dokonanie Rezerwacji Produktu nie powoduje powstania zobowiązania do zakupu zarezerwowanego Produktu. Jednak zaniechanie nabycia zarezerwowanych Produktów w okresie zapewnienia przez Administratora ich dostępności w Sklepie Sprzedawcy powoduje zablokowanie Użytkownikowi możliwości dokonywania Rezerwacji na zasadach wskazanych poniżej:

  a) w przypadku pierwszego zaniechania - zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji na okres 7 dni liczonych od upływu terminu zapewnienia dostępności Produktów w odniesieniu do pierwszej zaniechanej Rezerwacji;

  b) w przypadku drugiego zaniechania – zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji na okres 30 dni liczonych od upływu terminu zapewnienia dostępności Produktów w odniesieniu do drugiej zaniechanej Rezerwacji;

  c) w przypadku trzeciego zaniechania – zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji na okres 90 dni liczonych od upływu terminu zapewnienia dostępności Produktów w odniesieniu do trzeciej zaniechanej Rezerwacji;

  d) w przypadku czwartego zaniechania - trwałe zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji. W przypadku trwałego zablokowania możliwości dokonywania Rezerwacji Administrator w indywidualnych przypadkach może na wniosek Użytkownika odblokować mu możliwość dokonywania Rezerwacji. Wniosek należy kierować do Biura Obsługi Klienta.

  Użytkownik zostaje poinformowany o powyższym dodatkowo przez Administratora poprzez komunikat pojawiający się po zalogowaniu na Konto Użytkownika w przypadku zaniechania nabycia Produktów w okresie zapewnienia ich dostępności przez Administratora w Sklepie Sprzedawcy.

 15. Aby wykazać Sprzedawcy, iż określone Produkty zostały zarezerwowane dla Użytkownika, należy okazać w Sklepie numer Rezerwacji, o którym mowa w pkt V.12 powyżej. Stroną Umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie, mającej za przedmiot zarezerwowane Produkty, nie musi być sam Użytkownik, jednak osoba okazująca numer Rezerwacji w celu zawarcia Umowy sprzedaży nie może być małoletnim, a jej zachowanie nie może wskazywać, iż znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, jeżeli przedmiotem Rezerwacji jest Produkt stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

 16. Na podstawie stosownych umów Administrator posiada możliwość zapewnienia dostępności Produktów zarezerwowanych przez Użytkowników za pomocą Serwisu.

 17. Umowa o świadczenie usługi Rezerwacji może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Użytkownika i Administratora oraz w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Usługa Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter, zdefiniowanej w pkt II.21 Regulaminu, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego subskrybować Newsletter- z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem ,,Chcę otrzymywać Newsletter”.

 2. Formularz subskrypcji usługi Newsletter wypełnia się poprzez :

  1. podanie adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter,

  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach wskazanych w pkt VIII Regulaminu.

  3. kliknięcie przycisku ,,Chcę otrzymywać Newsletter”.

 3. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu wypełniania formularza subskrypcji usługi Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 4. W przypadku, gdy umowę o świadczenie usługi Newsletter zawiera Użytkownik, który ma już lub zakłada Konto w Serwisie, do zawarcia umowy, zamiast procedury wskazanej w pkt VI.1-3 powyżej, wystarczające jest:

  1. potwierdzenie, iż Użytkownik chce otrzymywać Newsletter na adres e-mail podany w trakcie rejestracji do Serwisu lub podanie w tym celu innego adresu e-mail;

  2. kliknięcie przycisku ,,Chcę otrzymywać Newsletter”.

 5. Po ukończeniu procedury subskrypcji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres email wiadomość mailową od Administratora, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną i zawierającą w treści link pozwalający aktywować Usługę Newsletter.

 6. Umowy o świadczenie usługi Newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

 7. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.

 8. Administrator może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter i zaprzestać świadczenia usługi Newsletter w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Użytkowników.

 1. Prawo odstąpienia przez Konsumenta od umów zawartych na odległość

 1. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartych na odległość umów, o których mowa w pkt III.1 Regulaminu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli usługa Rezerwacji została już w pełni wykonana, po uprzednim uzyskaniu zgody wskazanej w pkt V.5 Regulaminu, prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwać. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczyć należy od dnia, w którym nastąpiło jej zawarcie, wskazane odpowiednio dla danego typu umowy w pkt IV.1, pkt V.1 i pkt VI.1 Regulaminu.

 2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od każdej z umów, o których mowa w pkt III.1 Regulaminu, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wskazany w pkt I.1 Regulaminu adres elektroniczny Administratora. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), który można znaleźć tutaj. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, tj. spółkę pod firmą Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 2. Rejestracja w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji rezerwacji  wybranych Produktów, przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art.  6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora danych oraz Użytkowników, polegający na realizacji dokonanej rezerwacji oraz dostarczeniu informacji o dostępności zarezerwowanych artykułów do nabycia w wybranym sklepie, prowadzeniu historii rezerwacji i płatności oraz umożliwieniu dostępu do tych informacji Użytkownikowi Serwisu, umożliwieniu opiniowania i gromadzenia ulubionych produktów a także udokumentowaniu spełnienia wymogów wynikających z  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dane zgromadzone w Koncie Użytkownika są przechowywane do czasu rezygnacji z prowadzenia Konta, dane konieczne do identyfikacji osoby dokonującej rezerwacji – zgodnie z ustępem 3 poniżej.

 3. Oprócz danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym gromadzone są również informacje o IP Użytkownika, data logowania się na stronie, potwierdzenia zapoznania się z regulaminami oraz potwierdzenia zgód - dane te, wraz z informacjami identyfikacyjnymi osoby oraz jej wieku stanowią udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treścią Serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i są przechowywane przez okres 5 lat.

 4. Administrator przetwarza również dane osobowe w związku z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na reklamacje Użytkownika. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.f) RODO, gdyż przetwarzanie jest  niezbędne z uwagi na umożliwienie realizacji wzajemnego, uzasadnionego interesu w wyjaśnieniu sprawy zgłoszonej przez Użytkownika. Dane są przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

 5. W przypadku zapisania się na Newsletter użytkownik udziela dodatkowo Administratorowi zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na wykorzystanie swojego adresu mailowego w celu przesyłania Newslettera z aktualną ofertą Winnicy Lidla. Dane przechowywane są do czasu rezygnacji z usługi Newslettera.

 6. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w pkt III.14 Regulaminu, Administrator przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług przez Serwis, w tym korzystanie z usług świadczonych pośrednictwem Konta Klienta.

 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 9. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Użytkownika lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika lub Rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Serwisie i może nastąpić w sposób wskazany w ustępie IV.4. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez Użytkownika po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „MOJE KONTO”) lub poprzez kontakt mailowy z Administratorem (adres: [email protected]).

 10. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego. W Polsce jest nim z dniem 25.05.2018 Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 11. W przypadku dalszych pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych ([email protected]).

 12. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi własnymi.

 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw Użytkownika znajdują się na podstronie Serwisu poświęconej Polityce Prywatności.

   

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator Serwisu odpowiada za należyte działanie Serwisu, nie odpowiada natomiast za należyte wykonanie ewentualnej umowy sprzedaży zarezerwowanego w Serwisie Produktu, którą zawiera i wykonuje w poszczególnych Sklepach Sprzedawca. Reklamacje dotyczące nabywanego od Sprzedawcy Produktu należy kierować do Sprzedawcy.

 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać drogą mailową na adres e-mail: [email protected], pisemnie listem poleconym na adres Administratora wskazany w pkt I.1, lub za pośrednictwem formularza na stronie https://winnicalidla.pl/pomoc/ Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]

 3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w Serwisie), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

 1. Postępowanie końcowe

 1. 1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie w przypadku:

  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu;

  2. zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;

  3. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt X.2 powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie usług, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: [email protected]

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 6. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

 8. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/