Regulamin korzystania ze strony internetowej

   I.  Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej działającej pod adresem: www.winnicalidla.pl jest Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: [email protected], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694507, NIP: 7811952732, REGON: 368248373, kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości opłacony.
 2. Korzystanie ze Strony odbywa się zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  a) zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych;
  b) dostęp do Internetu;
  c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.

 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną.
 5. Użytkownika Strony obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Strony Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa.

 II. Definicje

 1. Administrator – podmiot wskazany w pkt I.1. niniejszego Regulaminu.
 2. Małoletni – osoba która w świetle obowiązujących przepisów prawa nie osiągnęła pełnoletniości.
 3. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie, szczegółowo określający informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.
 4. Produkt – towar (wyrób, artykuł) prezentowany w treści Strony internetowej, w tym w szczególności towar stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 6. Strona – strona internetowa działająca pod adresem: www.winnicalidla.pl.
 7. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony.

III.  Zasady korzystania ze Strony

 1. Uzyskanie dostępu do zawartych na Stronie Treści dotyczących Produktów uzależnione jest od spełnienia przez Użytkownika wskazanych poniżej warunków:

  a)  podania przez Użytkownika informacji na temat ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia, roku życia;
  b)  złożenia oświadczenia woli Użytkownika w postaci potwierdzenia, że Użytkownik chce zapoznać się z zawartymi na Stronie Treściami dotyczącymi Produktów;
  c)  zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik, który uzyskał w powyższy sposób dostęp do Treści zawartych na Stronie, zobowiązuje się do nieudostępniania tak uzyskanych Treści osobom trzecim będącym małoletnimi albo osobom pełnoletnim, które nie wyraziły woli zapoznania się z Treściami dotyczącymi Produktów.
 3. Pod adresem Strony prowadzony jest serwis, za pośrednictwem którego drogą elektroniczną świadczone są przez Administratora usługi. Szczegółowe informacje dotyczące tych usług, w tym sposób zawarcia i rozwiązania umowy o ich świadczenie, kwestia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem tychże usług oraz opis procedury reklamacyjnej w przypadku zaistnienia wad w ich świadczeniu zamieszczone zostały w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego, z którym to regulaminem Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i go zaakceptować, jeśli wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie jednej z usług wskazanych powyżej.

IV.  Dane osobowe

 1. W celu weryfikacji i udokumentowania uprawnienia do zapoznania się z informacją dotyczącą Produktów, w tym napojów alkoholowych, która może być kierowana jedynie do osób pełnoletnich, Administrator przetwarza następujące dane, które w połączeniu z danymi wprowadzonymi w dalszym etapie odwiedzin na Stronie i zarejestrowanymi w Koncie Klienta, o którym mowa ust. II.6 Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego, dostępnego na Stronie w zakładce ,,Regulaminy”(dalej jako ,,Konto Klienta”),  mogą stanowić dane osobowe:

  a) numer IP Użytkownika;
  b) informację dotyczącą pełnoletności, podawaną przez Użytkownika w procedurze wskazanej w pkt III.1 Regulaminu;
  c) informację o złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli, o którym mowa w pkt III.1 lit. b) Regulaminu;
  d) informację o zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, o czym mowa w pkt III.1 lit. c) Regulaminu;
  e) daty wejścia na Stronę.

Do czasu założenia Konta Klienta powyższe dane pozostają dla Delta Marketing Services sp. z o.o. całkowicie anonimowe.
Podanie niniejszych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wejścia na stronę. Użytkownik akceptuje niniejsze warunki poprzez aktywne wprowadzenie informacji wymaganych formularzem wejścia do witryny. Brak akceptacji jest tożsamy z opuszczeniem strony internetowej winnicalidla.pl.2

2. W przypadku, gdy dane określone w ust. 1 lit. a -e w połączeniu z innymi danymi stanowić będą dane osobowe (co zostało określone w ust. 1 powyżej), Administratorem owych danych osobowych jest spółka pod firmą Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administrator przetwarza wskazane w ust. 1 dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż dane te stanowią udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treścią Serwisu  dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dane te są przechowywane przez okres 5 lat.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz uprawnień Użytkownika znajdują się w zakładce Strony poświęconej Polityce Prywatności.

  V. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie przysługują Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, za wyjątkiem praw autorskich do utworów stworzonych i zamieszczonych na Stronie przez Użytkowników.
 2. Żaden element Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub uprawnienie do dokonywania takich czynności wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Ściąganie i kopiowanie Treści znajdujących się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, tj. w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu przepisu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 4. Do praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

VI.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Strony może ulec zmianie w przypadku:

  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Strony;
  b)zmiany oznaczenia Administratora;
  c) zmiany funkcjonalności Strony,
  d) z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;
  e) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych zasad korzystania ze Strony, w tym warunków udostępniania Treści Strony.

 2. Aktualny Regulamin znajduje się na Stronie.
 3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania strony, Użytkownik może zgłaszać je Administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (email lub inny) oraz szczegółowo opisać przyczynę zgłaszanych zastrzeżeń. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika określonych w ust. VI.3 regulaminu jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest odpowiadanie na zapytania Użytkowników, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie  zadowolenia jako Użytkowników strony internetowej. Dane przetwarzane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Informacje dot. przysługujących Użytkownikowi praw w zakresie przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 5. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Strona korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.