Regulamin konkursu „WinnicaLidla.pl i Scorpions” na Facebooku

Regulamin konkursu „WinnicaLidla.pl i Scorpions” na Facebooku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Heureka Huge Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z siedzibą pod adresem: Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320050, posiadająca NIP: 525-24-44-319 (dalej: „Organizator”),
2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Lidl Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597711 NIP 781-18-97-358 (dalej: „Fundator”).
3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „WinnicaLidla.pl i Scorpions” dalej „Regulamin”).
4. Konkurs trwa od dnia 04.07 do dnia 10.07, do godziny 23.59 , (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook oraz Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.
6. Udział w Konkursie jest niezależny od zakupu towaru w sklepach Fundatora.
Zakup towaru w sklepach Fundatora nie daje żadnych korzyści związanych z Konkursem.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu mogą być w/w osoby, które posiadają profil na Facebooku https://www.facebook.com, zgodny z regulaminem tego portalu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie na pytanie, przy tworzeniu jakiego rockowego trunku pracował zespół Scorpions. Użytkownik ma za zadanie podać pełną nazwę trunku i napisać, dlaczego właśnie ten użytkownik powinien wygrać ten konkurs!
2. Komisja nagrodzi najbardziej kreatywne odpowiedzi.
3. Zadania konkursowe zamieszczone po 10.07 nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
4. Uczestnik może wielokrotnie wysyłać zadanie konkursowe, może jednak zostać nagrodzony wyłącznie raz.
5. Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).
W skład Komisji wchodzą:
a. Ewelina Żukowska
b. Aneta Świętochowska
6. Komisja może nagrodzić 3 osoby, których prace uzna za najciekawsze (dalej: „Zwycięzcy”). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do nie przyznania wszystkich nagród przygotowanych w konkursie, jeżeli Komisja uzna, że Prac konkursowych spełniających warunki przyznania nagrody jest mniej niż 3.
7. Przy wyborze Zwycięzców brane będą pod uwagę w szczególności: kreatywność opublikowanego Zadania Konkursowego oraz jej dopasowanie do tematyki konkursu.
8. Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody poprzez opublikowanie notatki zawierającej listę zwycięzców w sekcji „Notatki” na Facebooku https://www.facebook.com/lidlpolska/ .
9. Aby odebrać nagrodę uczestnik musi skontaktować się z Fundatorem nagrody poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook (wiadomość prywatna).
10. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do:
a. Przesłania danych adresowych oraz numeru telefonu Fundatorowi poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o wygranej.
b. podpisania Protokołu Odbioru Nagrody wraz z przeniesieniem praw autorskich do Pracy Konkursowej, który otrzyma do podpisania podczas dostarczenia nagrody przesyłką kurierską.
W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków lub podania nieprawidłowych lub niepełnych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych w pkt. 7.
12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w postaci pieniężnej. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebooku, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d. którzy nadeślą prace zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na Instagramie i otagowanych marką Fundatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac konkursowych w przypadku, gdy:
a. Prace te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
b. w których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub elementy kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również na których pojawiają się elementy lub symbole kojarzące się z grami hazardowymi;
c. Prace konkursowe przedstawiają Fundatora lub Organizatora w złym świetle;
d. Prace konkursowe zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Fundator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Fundatora.

§ 5 Nagrody

1. Maksymalna ilość nagród w postaci podwójnych biletów na koncert Scorpions, Ergo Arena 23.07 w Gdyni, wydanych w Konkursie wynosi 3.
2. Nagrodę stanowi zestaw dwóch biletów, otwieracz do wina, torebka do wina, korek do wina o wartości 297 zł brutto.
3. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego
z tytułu wygranej w Konkursie przez Organizatora konkursu.
4. Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Uczestnik upoważnia Organizatora do pobrania przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu Nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
5. Organizator zastrzega, iż nagrody zostaną wydawane w ciągu 3 dni od otrzymania pełnych danych od zwycięzcy konkursu.

§ 6 Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych

1. Uczestnik z chwilą przesłania Pracy konkursowej udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania i rozpowszechniania autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Prac konkursowych lub wizerunku w nim umieszczonego, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach promocyjnych Fundatora w kanałach social media, tj. w szczególności na profilach Lidl Polska na Facebooku.
2. Poprzez zgłoszenie Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a. przysługuje mu odpowiednio wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy konkursowej lub prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób w nich przedstawionych, chyba że Praca konkursowa przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
b. Praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
c. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem przez Fundatora lub Organizatora,
d. wyraża zgodę na oznaczenie Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub też udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji Organizatora lub Fundatora,
e. powierza Organizatorowi i Fundatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Pracy konkursowej.
3. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest przeniesienie na Fundatora majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Pracy konkursowej oraz prawa do korzystania i rozpowszechniania wizerunku/ów przedstawionych w Pracy konkursowej dotyczące nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania z Pracy konkursowej, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c. publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
e. wprowadzanie do pamięci komputera;
f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
g. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
4. wykorzystywanie Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej. Z momentem, o którym mowa w ustępie 1 i 3, Uczestnik:
a. udziela Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy Konkursowej w rozumieniu art. 2 Ustawy, jak również przenosi na Fundatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich;
b. wyraża zgodę na dokonywanie przez Fundatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, jak również poszczególnych jego części, zarówno o charakterze twórczym i nietwórczym;
c. przenosi na Fundatora prawo do tłumaczenia Utworu na dowolny język oraz do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i rozporządzania Utworu lub jego częściami także w wersji przetłumaczonej.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Heureka Huge Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –konkurs Scorpions”
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym Konkursem. Administratorem danych osobowych jest Fundator. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez nadesłanie Pracy konkursowej, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
2. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook

§ 9 Dodatkowe informacje

1. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Konkursem drogą pocztową na adres Organizatora podany w § 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
2. W razie zaistnienia sporu związanego z Konkursem Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Uczestnik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu związanego z Konkursem.
b. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu związanego
z Konkursem.
c. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu związanego z Konkursem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]

§10 Prawo odstąpienia od Konkursu

1. Uczestnik, który otrzymał nagrodę, może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] jako załącznik do wiadomości mailowej.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827. Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Uczestnik jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia,
w którym odstąpił od Konkursu zwrócić nagrodę lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze nagrodę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie nagrody na adres Organizatora przed jego upływem.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nagrody będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania nagrody.
5. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu nagrody na adres Organizatora.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w kanale Facebook na fanpage’u Lidl Polska pod adresem https://www.facebook.com/lidlpolska/
Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
2. Oprócz niniejszego Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Fundatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określa „Regulamin” Serwisu Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursu, trudności
w dostępie do Strony Konkursu, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i celami Konkursu, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jej postanowień.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych.

 „Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz dopasowywania treści reklamowych do Twoich preferencji my oraz nasi zaufani partnerzy mogą przechowywać w Twojej przeglądarce pliki cookies oraz przetwarzać zawarte w nich dane osobowe w celach analitycznych oraz marketingowych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies na zasadach opisanych w naszej Informacji dotyczącej plików cookie. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności”.

Więcej informacji